Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Chương Trình: Cử Nhân Kinh Doanh Quốc Tế

0

 

  • Tổng quan chương trình:

Sinh viên của chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế được tiếp cận những mô hình, phương thức kinh doanh của thế giới, những kiến thức nền tảng trong kinh doanh như: Marketing, kế toán và tài chính; vai trò của thể chế chính trị, kinh tế văn hóa đối với sự phát triển của doanh nghiệp hiện đại, các vấn đề tổng quan về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam; các kiến thức nghiệp vụ về chống bán phá giá, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài.v.v…

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Tốt nghiệp ngành cử nhân Kinh doanh Quốc tế, vị trí việc làm của sinh viên như sau:

+ Cán bộ tại các phòng, ban: Marketing, đối ngoại, nghiên cứu thị trường

+ Điều phối thương mại thuộc các lĩnh vực: thương mại quốc tế, viễn thông, sản xuất, ngân hàng tài chính, quảng cáo truyền thông, du lịch dịch vụ.

+ Trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, chuyên trách về ngoại giao, kinh tế đối ngoại và quan hệ quốc tế.

+ Xây dựng doanh nghiệp của riêng mình với một tầm nhìn xa, có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

  • Khung chương trình:
STT Môn học Tín chỉ STT Môn học Tín chỉ
I. Khối kiến thức và kỹ năng chung 37 25 Ngoại ngữ nâng cao 4
 

1

Tiếng Anh 1/ English for Academic Purpose and Study Skills  

5

III. Khối kiến thức cấp độ 5/cơ sở ngành  

25

2 Tiếng Anh 2/ IELTS test preparation 5 Môn học bắt buộc 20
3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5 26 Hoạt động Marketing và kinh doanh quốc tế 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 27 Bối cảnh toàn cầu của Kinh doanh hiện đại 4
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 28 Kinh doanh quốc tế lý thuyết và thực tiễn 4
6 Giáo dục thể chất 0 29 Phương pháp nghiên cứu 3
7 Giáo dục quốc phòng 0 30 Quản lý dự án 5
8  Kĩ năng học tập trong đại học 5 31 Seminar 2/ Hội thảo 2 0
9 Nhập môn Nghiên cứu kinh doanh 3 Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn) 5
10 Marketing cơ sở 2 32 Trách nhiệm doanh nghiệp 4
11  Kế toán cơ bản 2 33 Thực tế 2/Work Based Learning 2 1
12 Thống kê trong kinh doanh 3 34 Phát triển đa dạng văn hóa 4
13 Tin học đại cương 0 35 Phát triển sự nghiệp kinh doanh 4
14 Pháp luật đại cương 2 IV. Khối kiến thức cấp độ 6/kiến thức chuyên ngành 29
II. Kiến thức cấp độ 4/ kiến thức cơ bản 29 Môn học bắt buộc 25
Môn học bắt buộc 22 36 Quản lý doanh nghiệp 5
15 Kinh tế học vi mô 3 42 Thị trường chứng khoán 2
16 Kinh tế học vĩ mô 3 37 Kinh tế và inh doanh tại Châu á 4
17 Kinh doanh toàn cầu và chính sách 4 38 Viết khoa học 3
18 Kế toán và tài chính quốc tế 1 4 39 Quản lý văn hóa đa quốc gia 4
19 Hiểu và quản lý con người 4 40 Thực tế 3/Work Based Learning 3 1
20 Thực tế 1/ Work based learning 1 1 41 Luận văn/ Thesis 6
21 Seminar 1 0 Môn học lựa chọn (Chọn 1 môn) 4
22 Ý tưởng, Sáng tạo và Doanh nghiệp 3 43 Phân tích kinh doanh 4
Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn) 7 44 Lãnh đạo kinh doanh 4
23 Thương mại quốc tế 4 45 Phát triển kiến thức kinh doanh 4
24 Phương pháp lượng 3 46 Chiến lược kinh doanh quốc tế 4
Tổng số tín chỉ 120

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.